Privacy policy

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a,
  2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238a,
  3. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5,
  4. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31,
  5. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25,
  6. Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55;

 

 1. Jeśli macie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  1. Wyższe Szkoły Bankowe - iod@wsb.pl.
  2. Dolnośląska Szkoła Wyższa - iod@dsw.edu.pl

 

 1. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres email użytkowników Biblioteki Cyfrowej będą przetwarzane:
  1. w celach niezbędnych do prawidłowego korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej w tym weryfikacji spełnienia wymogów opisanych w niniejszym regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest   art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Biblioteki Cyfrowej są podmioty współpracujące z Organizatorami, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej organizacji oraz przebiegu Konferencji.
 3. Dane osobowe Użytkowników Biblioteki Cyfrowej będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.)
 4. Osoba korzystająca z Biblioteki Cyfrowej ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. prawo do usunięcia danych;
  5. prawo ograniczenia przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

This page uses 'cookies'. More information